นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 166995
Page Views 286147
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
ส่วนงานราชการ
03 พ.ย. 58 ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ Adobe Acrobat Document
29 ต.ค. 58 ค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document
29 ต.ค. 58 ค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document
29 ต.ค. 58 การปฏิรูป Adobe Acrobat Document
28 ต.ค. 58 การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document
28 ต.ค. 58 การลา Adobe Acrobat Document
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก
01 มิ.ย. 59 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Word Document
01 มิ.ย. 59 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Word Document
01 มิ.ย. 59 การรับชำระภาษีป้าย Word Document
01 มิ.ย. 59 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Word Document
01 มิ.ย. 59 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Word Document
01 มิ.ย. 59 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document
01 มิ.ย. 59 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document
01 มิ.ย. 59
ขั้นตอนการลา
13 ต.ค. 58 Word Document
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ
02 ธ.ค. 58 Word Document
หนังสือต่างๆ
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Adobe Acrobat Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
17 ธ.ค. 58 Word Document
คู่มือการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
07 ก.พ. 60 JPEG Image
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
01 มี.ค. 60 Word Document
24 ก.พ. 60
การประกวดหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560(ประกวดหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง)(
พยุงธรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
07 มิ.ย. 61 Adobe Acrobat Document
07 มิ.ย. 61 JPEG Image