หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

นายอุทัย วิรุณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.0819778127
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 490319
Page Views 1291261
 
สภาพทั่วไป

.  สภาพทั่วไป
          ๑.๑ ลักษณะที่ตั้งตำบลกุง ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ๖๕กิโลเมตรเป็นหนึ่งใน๔ ตำบลของอำเภอศิลาลาดมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๔ ส่วนคือ  ตำบลโจดม่วงตำบลหนองบัวดงตำบลคลีกลิ้งอำเภอศิลาลาดและตำบลสาวแหอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด
           ทิศเหนือ                  ติดต่อตำบลคลีกลิ้ง          อำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ
           ทิศตะวันออก            ติดต่อตำบลโจดม่วง         อำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ
           ทิศใต้                      ติดต่อตำบลหนองบัวดง    อำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ
           ทิศตะวันตก              ติดต่อตำบลสาวแห          อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด
 
          ๑.๒เนื้อที่
          ตำบลกุงมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๘,๗๕๐ ไร่ (๔๖ ตารางกิโลเมตร)      
 
          ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่เป็นที่ราบโดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาและป่าโปร่งมีสระน้ำ๑๗  แห่งรวมไปถึงมีคลอง๑๑สายซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
 
          ๑.๔  ภูมิอากาศ
          ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี๓ฤดูคือ
                   -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่ง        มีนาคม           -         มิถุนายน
                   -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่         กรกฎาคม        -         ตุลาคม
                   -  ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่         พฤศจิกายน      -         กุมภาพันธ์
 
๒. การปกครอง
          แบ่งเขตการปกครองตามพรบ. ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.  ๒๔๕๘ เป็น๑๔หมู่บ้าน  ๑,๙๓๓  ครอบครัว 
ประชากร  ๗ ,๙๔๗  คน  ประกอบด้วย
                      หมู่ที่  ๑  บ้านขาม                                 
                      หมู่ที่  ๒  บ้านกุง                   
                      หมู่ที่  ๓  บ้านแต้                                  
                      หมู่ที่  ๔  บ้านเมืองเก่า
                      หมู่ที่  ๕  บ้านสงยาง      
                      หมู่ที่  ๖  บ้านเกิ้ง                  
                      หมู่ที่  ๗  บ้านมะหลี่
                      หมู่ที่  ๘  บ้านซ่ง         
                      หมู่ที่  ๙  บ้านนาดี                                 
                      หมู่ที่  ๑๐  บ้านแสงแต้            
                      หมู่ที่  ๑๑  บ้านสงยาง                             
                      หมู่ที่  ๑๒  บ้านมะหลี่             
                      หมู่ที่  ๑๓  บ้านกุง                                 
                      หมู่ที่  ๑๔  บ้านแต้       
 
 .  สภาพทางเศรษฐกิจ
 
          ๓.๑ อาชีพ
                 ประชากรตำบลกุงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ได้แต่การทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เลี้ยงสัตว์ประมงและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นการทอผ้าไหม,การเลี้ยงหม่อนไหมนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขายด้วยซึ่งตำบลกุงนี้มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น๑๕,๓๕๒ไร่ส่วนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญภายในตำบลก็คือข้าวส่วนการปศุสัตว์นั้นตำบลกุงมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญคือไก่หมูเป็ดโคและกระบือ
 
.  สภาพทางสังคม
          ๔.๑ การศึกษา
                   -  โรงเรียนประถมศึกษา  ๕  แห่ง
                   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑ แห่ง
                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบกาศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แห่ง
                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๑๔  แห่ง
ข้อมูลด้านการศึกษา
๑.โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่
๒.โรงเรียนบ้านกุงขาม
๓.โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง
๔.โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
๕.โรงเรียนบ้านเกิ้ง
๖.โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
 
๕. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    -  การศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ ๙๙ ศาสนาอื่นๆร้อยละ ๑
    -  มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน  ๑๐  แห่งดังนี้
๑) วัดบ้านกุง
๒) วัดเมืองเก่า
๓) วัดบ้านซ่ง
๔) วัดสงยาง
๕) วัดป่าศิลาลาด
๖) วัดบ้านเกิ้ง
๗) วัดบ้านแต้
๘) วัดมะหลี่
๙) ที่พักสงฆ์ป่านาดี
๑๐) ที่พักสงฆ์บ้านแสงแต้
    -  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญเช่นงานแห่เทียนเข้าพรรษา,งานประเพณีลอยกระทง,งานประเพณีสงกรานต์,งานประเพณีบุญบั้งไฟ ,ประเพณีแข่งขันเรือยาว
 
๖. การสาธารณสุข
     ๖.๑.  มีการให้บริการด้านสาธารณสุขโดยมีสถานบริการดังนี้
              - สาธารณสุขอำเภอ    จำนวน  ๑  แห่ง
              - โรงพยาบาล             จำนวน  ๑ แห่ง
              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน   ๑  แห่ง
              - สถานพยาบาลของเอกชน    จำนวน    ๒  แห่ง
     ๖.๒.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ  ๑๐๐
     ๖.๓.  หอกระจายข่าว   จำนวน  ๑๔  แห่ง
                  
.  การบริการขั้นพื้นฐาน
     ๗.๑ ธนาคาร      ๑ แห่ง
     ๗.๒ สถานีตำรวจ ๑ แห่ง         
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  ประกอบด้วย
    ๘.๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง  นายอุทัย  วิรุณพันธ์   ตำแหน่งนายก อบต.
    ๘.๒.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง   นางศิริพรรณ์    นนทะวงษ์   ตำแหน่งประธานสภา อบต.
    ๘.๓.  ข้าราชการ พนักงานทั่วไป  พนักงานจ้าง