นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 160907
Page Views 277987
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุง ได้จัดทำ“โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” โดยน้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้และขยายผลเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดให้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามในระดับพื้นที่ โดยน้อมนำงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้และขยายผลเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง
05 ก.พ. 61 ถึง 07 ก.พ. 61 “มหกรรมชนลาว – เผ่าเยอ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมชนชาว-เผ่าเยอ
ระหว่างวัน 5-7 กพ 61  ณ สวนสาธารณะริมลำน้ำเสียว
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
10 มี.ค. 60 ถึง 11 มี.ค. 60 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาตำบลกุงสัมพันธ์ ร่วมกันต้านยาเสพติด (กุงคัพ ครั้งที่ 19)
ขอเชิญร่วมชม ร่วมแข่งขัน
กีฬาตำบลกุงสัมพันธ์ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (กุงคัพ ครั้งที่ 19)
ระหว่างวันที่ 10 -11 มีนาคม 2560
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
ประกอบด้วย 
การแข่งขันฟุตซอล  บอลเล่ย์บอล  เซปักตะกร้อ  เปตอง   และกีฬาพื้นบ้าน
    
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุง 045-668121
03 ม.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 รับยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
26 ส.ค. 59 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลของสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ร่วมกับชมรมคนรักกีฬา และสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 ชึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ สนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  เพื่อเปิดสอนทักษะการเล่นฟุตบอล และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง 045-668121
24 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชนลาว-เผ่าเยอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
วันที่/เดือน/ปี เวลา รายการ กิจกรรมร่วม สถานที่
 
 
 
 
24 มี.ค. 59
 
 
 
10.00 น.
11.00 น.
 
 
15.00 น.
 
16.00 น.
18.00 น.
-เปิดงานงานมหกรรมวัฒนธรรมชนลาวเผ่าเยอ
- เริ่มลงทะเบียนประกวดผลผลิตทางการเกษตร
- ประกวดกระบือ
- ประกวดไก่พันธ์พื้นเมือง
- ประกวดส้มตำลีลา
- ประกวดแจ๋วบอง
-แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน                              
-การประกวดธิดาเผ่าเยอ
- ออกร้านนิทรรศการ จำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มอาชีพ งานฝีมือ 14 หมู่บ้าน
-การออกร้านธาราพาโชค
-ชมการแข่งขันชกมวย
 
ริมลำน้ำเสียว อำเภอศิลาลาด
 
เวทีมวย
 
 
 
 
 
25 มี.ค. 59
 
 
 
 
 
10.00 น.
เป็นต้นไป
 
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
18.00 น.
- นิทรรศการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกิจกรรม(365วัน)/การแสดงนิทรรศการงานวิชาการโรงเรียน
-เปิดงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน
-การแสดงของกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลกุง
-แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
-จำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร  กลุ่มอาชีพ
 งานฝีมือ
 
-การออกร้านธาราพาโชค
 
 
-ชมการแสดงคอนเสิร์ต ของจากศิลปินดัง
-กิจกรรมพาแลง
ริมลำน้ำเสียว อำเภอศิลาลาด
 
 
 
เวทีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
28 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 ขอเชิญร่วมการแข่งนักกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ราษีไศล ศิลาลาด บึงบูรพ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุง ร่วมกับชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชมรมพนักงานส่วนตำบลราษีไศล  ศิลาลาด  บึงบูรพ์  ได้กำหนดจัดการแข่งนักกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
 ราษีไศล  ศิลาลาด  บึงบูรพ์ 
ครั้งที่ 17  ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่ 28 - 29  มกราคม  2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  อำเภอศิลาลลาด 

สนามกีฬาโรงเรียนศิลาลาดวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.045-668-121
18 ธ.ค. 58 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง ได้กำหนดการจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อรับทราบการสรุปผลแผนพัฒนาสามปี และรับทราบผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

 

25 พ.ย. 58 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง 045-668-121
05 พ.ย. 58 การแข่งขันเรือยาวประเพณี
ขอเชิญร่วมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว
อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

16 ต.ค. 58 ถึง 16 ก.ย. 58 การประกวดร้องสรภัญญะทำนองอีสาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดร้องสรภัญญะทำนองอีสาน

ประจำปี 2558

วันที่ 16 ตุลาคม 2558

ณ วัดบ้านเกิ้ง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09 ก.ย. 58 งานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตราสัปปะรด
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง สำนักงานปลัด
02 ก.ย. 58 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
01 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 58 โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปีงบประมาณ 2558
ถึง 30 ก.ย. 58 งานแม่คุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบกุง